1. 22 Oct, 2021 3 commits
  • Frederick Zhang's avatar
   Bump version to 0.8.2 · 316d6249
   Frederick Zhang authored
   316d6249
  • Frederick Zhang's avatar
   0237087d
  • Frederick Zhang's avatar
   Upgrade dependencies · 7cb78e27
   Frederick Zhang authored
   anyhow v1.0.43 -> v1.0.44
   libc v0.2.101 -> v0.2.102
   notify-rust v4.5.2 -> v4.5.3
   proc-macro-crate v1.0.0 -> v1.1.0
   serde_json v1.0.67 -> v1.0.68
   socket2 v0.4.1 -> v0.4.2
   unicode-width v0.1.8 -> v0.1.9
   x25519-dalek v1.1.1 -> v1.2.0
   
   Upgrade dependencies
   
   instant v0.1.10 -> v0.1.11
   pkg-config v0.3.19 -> v0.3.20
   syn v1.0.76 -> v1.0.77
   zeroize_derive v1.1.0 -> v1.2.0
   
   Upgrade dependencies
   
   libc v0.2.102 -> v0.2.103
   sysinfo v0.20.3 -> v0.20.4
   
   Upgrade dependencies
   
   nix v0.22.0 -> v0.23.0
   
   Upgrade dependencies
   
   zvariant v2.8.0 -> v2.9.0
   zvariant_derive v2.8.0 -> v2.9.0
   
   Upgrade dependencies
   
   syn v1.0.77 -> v1.0.78
   
   Upgrade dependencies
   
   quote v1.0.9 -> v1.0.10
   
   Upgrade dependencies
   
   syn v1.0.78 -> v1.0.80
   
   Upgrade dependencies
   
   cc v1.0.70 -> v1.0.71
   
   Upgrade dependencies
   
   predicates-tree v1.0.3 -> v1.0.4
   
   Upgrade dependencies
   
   notify-rust v4.5.3 -> v4.5.4
   synstructure v0.12.5 -> v0.12.6
   thiserror v1.0.29 -> v1.0.30
   thiserror-impl v1.0.29 -> v1.0.30
   winrt-notification v0.2.4 -> v0.4.0
   xml-rs v0.6.1 -> v0.8.4
   
   Upgrade dependencies
   
   core-foundation-sys v0.8.2 -> v0.8.3
   ppv-lite86 v0.2.10 -> v0.2.11
   proc-macro2 v1.0.29 -> v1.0.30
   slab v0.4.4 -> v0.4.5
   sysinfo v0.20.4 -> v0.20.5
   
   Upgrade dependencies
   
   instant v0.1.11 -> v0.1.12
   libc v0.2.103 -> v0.2.104
   ppv-lite86 v0.2.11 -> v0.2.14
   7cb78e27
 2. 28 Sep, 2021 1 commit
 3. 06 Sep, 2021 2 commits
  • Frederick Zhang's avatar
   Upgrade crypto_box 0.6.1 -> 0.7.0 · ae9bc0fb
   Frederick Zhang authored
   ae9bc0fb
  • Frederick Zhang's avatar
   Upgrade dependencies · 672ebafa
   Frederick Zhang authored
   aead v0.4.2 -> v0.4.3
   cc v1.0.69 -> v1.0.70
   futures v0.3.16 -> v0.3.17
   futures-channel v0.3.16 -> v0.3.17
   futures-core v0.3.16 -> v0.3.17
   futures-executor v0.3.16 -> v0.3.17
   futures-io v0.3.16 -> v0.3.17
   futures-macro v0.3.16 -> v0.3.17
   futures-sink v0.3.16 -> v0.3.17
   futures-task v0.3.16 -> v0.3.17
   futures-util v0.3.16 -> v0.3.17
   proc-macro2 v1.0.28 -> v1.0.29
   syn v1.0.75 -> v1.0.76
   sysinfo v0.20.1 -> v0.20.3
   thiserror v1.0.28 -> v1.0.29
   thiserror-impl v1.0.28 -> v1.0.29
   typenum v1.13.0 -> v1.14.0
   672ebafa
 4. 29 Aug, 2021 3 commits
  • Frederick Zhang's avatar
   Bump version to 0.8.1 · 4145643c
   Frederick Zhang authored
   4145643c
  • Frederick Zhang's avatar
  • Frederick Zhang's avatar
   Upgrade dependencies · 5c2df888
   Frederick Zhang authored
   aes v0.7.4 -> v0.7.5
   aes-gcm v0.9.3 -> v0.9.4
   anyhow v1.0.42 -> v1.0.43
   bitflags v1.2.1 -> v1.3.2
   chacha20 v0.7.2 -> v0.7.3
   chacha20poly1305 v0.8.1 -> v0.8.2
   cpufeatures v0.1.5 -> v0.2.1
   ghash v0.4.3 -> v0.4.4
   itoa v0.4.7 -> v0.4.8
   libc v0.2.99 -> v0.2.101
   libflate v1.1.0 -> v1.1.1
   memchr v2.4.0 -> v2.4.1
   num_enum v0.5.3 -> v0.5.4
   num_enum_derive v0.5.3 -> v0.5.4
   poly1305 v0.7.1 -> v0.7.2
   polyval v0.5.2 -> v0.5.3
   serde v1.0.127 -> v1.0.130
   serde_derive v1.0.127 -> v1.0.130
   serde_json v1.0.66 -> v1.0.67
   sha-1 v0.9.7 -> v0.9.8
   syn v1.0.74 -> v1.0.75
   sysinfo v0.20.0 -> v0.20.1
   tar v0.4.35 -> v0.4.37
   thiserror v1.0.26 -> v1.0.28
   thiserror-impl v1.0.26 -> v1.0.28
   5c2df888
 5. 10 Aug, 2021 3 commits
 6. 03 Aug, 2021 8 commits
 7. 02 Aug, 2021 2 commits
  • Frederick Zhang's avatar
   Allow specifying socket path via environment variable · d676260b
   Frederick Zhang authored
   Closes #25.
   d676260b
  • Frederick Zhang's avatar
   Upgrade dependencies · d90d8206
   Frederick Zhang authored
   async-io v1.4.1 -> v1.6.0
   mockall v0.10.0 -> v0.10.1
   mockall_derive v0.10.0 -> v0.10.1
   sysinfo v0.18.2 -> v0.19.0
   thiserror v1.0.25 -> v1.0.26
   thiserror-impl v1.0.25 -> v1.0.26
   
   Upgrade dependencies
   
   libc v0.2.97 -> v0.2.98
   
   Upgrade dependencies
   
   sysinfo v0.19.0 -> v0.19.1
   
   Upgrade dependencies
   
   anyhow v1.0.41 -> v1.0.42
   instant v0.1.9 -> v0.1.10
   nix v0.21.0 -> v0.22.0
   synstructure v0.12.4 -> v0.12.5
   
   Upgrade dependencies
   
   aead v0.4.1 -> v0.4.2
   cc v1.0.68 -> v1.0.69
   mockall v0.10.1 -> v0.10.2
   mockall_derive v0.10.1 -> v0.10.2
   subtle v2.4.0 -> v2.4.1
   
   Upgrade dependencies
   
   sha-1 v0.9.6 -> v0.9.7
   sysinfo v0.19.1 -> v0.19.2
   zeroize v1.3.0 -> v1.4.0
   
   Upgrade dependencies
   
   aes-gcm v0.9.2 -> v0.9.3
   chacha20 v0.7.1 -> v0.7.2
   chacha20poly1305 v0.8.0 -> v0.8.1
   crypto-mac v0.11.0 -> v0.11.1
   crypto_box v0.6.0 -> v0.6.1
   ctr v0.7.0 -> v0.8.0
   fastrand v1.4.1 -> v1.5.0
   ghash v0.4.2 -> v0.4.3
   poly1305 v0.7.0 -> v0.7.1
   polyval v0.5.1 -> v0.5.2
   salsa20 v0.8.0 -> v0.8.1
   syn v1.0.73 -> v1.0.74
   universal-hash v0.4.0 -> v0.4.1
   xsalsa20poly1305 v0.7.1 -> v0.7.2
   zeroize v1.4.0 -> v1.3.0
   
   Upgrade dependencies
   
   crossbeam-deque v0.8.0 -> v0.8.1
   futures v0.3.15 -> v0.3.16
   futures-channel v0.3.15 -> v0.3.16
   futures-core v0.3.15 -> v0.3.16
   futures-executor v0.3.15 -> v0.3.16
   futures-io v0.3.15 -> v0.3.16
   futures-macro v0.3.15 -> v0.3.16
   futures-sink v0.3.15 -> v0.3.16
   futures-task v0.3.15 -> v0.3.16
   futures-util v0.3.15 -> v0.3.16
   proc-macro2 v1.0.27 -> v1.0.28
   serde v1.0.126 -> v1.0.127
   serde_derive v1.0.126 -> v1.0.127
   serde_json v1.0.64 -> v1.0.66
   socket2 v0.4.0 -> v0.4.1
   which v4.1.0 -> v4.2.2
   yubico_manager v0.8.1 -> v0.8.2
   zvariant v2.7.0 -> v2.8.0
   zvariant_derive v2.7.0 -> v2.8.0
   d90d8206
 8. 06 Jul, 2021 1 commit
 9. 01 Jul, 2021 1 commit
 10. 29 Jun, 2021 1 commit
 11. 23 Jun, 2021 1 commit
  • Frederick Zhang's avatar
   Upgrade dependencies · 5d7e97ec
   Frederick Zhang authored
   cpufeatures v0.1.4 -> v0.1.5
   polling v2.0.3 -> v2.1.0
   rand v0.8.3 -> v0.8.4
   rand_core v0.6.2 -> v0.6.3
   rand_hc v0.3.0 -> v0.3.1
   redox_syscall v0.2.8 -> v0.2.9
   vcpkg v0.2.13 -> v0.2.15
   5d7e97ec
 12. 13 Jun, 2021 2 commits
  • Frederick Zhang's avatar
   Bump version to 0.7.0 · 870f71e6
   Frederick Zhang authored
   870f71e6
  • Frederick Zhang's avatar
   Upgrade dependencies · 6e7c6aa1
   Frederick Zhang authored
   anyhow v1.0.40 -> v1.0.41
   libc v0.2.95 -> v0.2.97
   once_cell v1.7.2 -> v1.8.0
   rand_chacha v0.3.0 -> v0.3.1
   syn v1.0.72 -> v1.0.73
   sysinfo v0.18.1 -> v0.18.2
   zvariant v2.6.0 -> v2.7.0
   zvariant_derive v2.6.0 -> v2.7.0
   6e7c6aa1
 13. 07 Jun, 2021 5 commits
 14. 04 Jun, 2021 1 commit
 15. 01 Jun, 2021 1 commit
 16. 31 May, 2021 5 commits